I032.嘉義鳥岫仔保福宮
K033.高雄市後勁聖雲宮
L034.屏東縣佳冬萬壽宮
A035.台北縣中和溥濟宮
C036.新竹市美山保安宮
A037.台北縣板橋保安宮
P038.宜蘭縣員山廣濟宮
C039.新竹市仙水鎮安宮
C040.新竹縣寶山保生宮
D041.苗栗縣造橋保龍宮
G042.彰化萬興保安宮
I043.嘉義縣大林萬寧宮
I044.嘉義民雄保生大帝
J045.台南市仔頭福隆宮
J046.台南舊和順慈安宮
J047.台南外塭仔和濟宮
J048.台南溪頂寮保安宮
J049.台南北門東隆宮
J050.台南縣佳里應元宮
J051.台南縣麻豆保玄宮
J052.台南縣學甲白礁宮
K053.高雄鼓山區慈濟宮
K054.高雄縣鳳山保興宮
L055.屏東縣大潭保安宮
Q056.澎湖縣馬公威靈宮
R057.金門烈嶼保生大帝
K058.高雄鼓山慈仁宮
L059.屏東北勢寮保安宮
104.台北大龍峒保安宮
726.台南縣學甲慈濟宮
251.台北八庄大道公
002.廈門青礁慈濟祖宮
002.廈門白礁慈濟祖宮
806.高雄前鎮區廣濟宮
711.台南縣歸仁仁壽宮
542.南投縣草屯龍德廟
542.南投縣草屯龍聖宮
807.高雄市大港保安宮
327.桃園縣新屋保生宮
655.雲林縣元長鰲峰宮
890.金門金沙鎮萬安堂
722.台南番仔寮應元宮
234.新北市永和保福宮
J016.台南觀音亭興濟宮
J017.台南縣仁德保華宮
D018.苗栗縣後龍慈靈宮
E019.台中市沙鹿慶安宮
J020.台南市國勝妙壽宮
G021.彰化市慶安宮
I022.嘉義民雄保安宮
J023.台南縣仁德慈濟宮
K024.高雄市左營慈濟宮
604.嘉義縣竹崎保安宮
J026.台南縣學甲惠濟宮
I028.嘉義縣新港永興宮
E029.台中市元保宮
G030.彰化縣大城咸安宮
R031.金門縣金沙棲隱堂
G060.彰化和美保生宮
I061.嘉義民雄鄉新福宮
F062.南投縣埔里天旨宮
K063.高雄月眉池慈濟宮
L064.屏東頭角保全宮
G065.彰化縣新寶保順宮
P066.宜蘭清洲鎮安宮
P067.宜蘭尾塹保安宮
N068.花蓮縣保聖宮
P069.宜蘭市新生帝王廟
P070.宜蘭礁溪鄉三興宮
J071.台南市佳里青龍宮
G072.彰化縣香山明聖宮
G073.彰化縣和美保安宮
H074.雲林土庫保生宮
H075.雲林縣大埤明濟宮
H076.雲林古坑保安宮
J077.台南白河顯濟宮
J078.台南上茄苳顯濟宮
A079.台北蘆洲保和宮
P082.宜蘭冬山慈濟宮
I083.嘉義市仁武宮
J180.臺南後營普護宮
J181.臺南縣西港鳳安宮
J182.臺南縣七股保興宮
J183.臺南縣七股保安宮
J184.臺南縣將軍金興宮
J185. 臺南縣學甲慈德宮
J186.臺南縣學甲集和宮
J187.臺南縣學甲普濟宮
J188.臺南縣學甲清濟宮
J189.臺南縣學甲惠濟宮
J190.臺南縣學甲白礁宮
J191.臺南縣新營濟安宮
J192.臺南縣後壁三恩府
J193.臺南縣後壁三公府
J194.臺南縣後壁顯濟宮
J195.臺南縣白河保安宮
J196.臺南縣白河濟佑宮
J197.臺南大林保安宮
J198. 臺南白河鎮大安宮
J199.臺南縣六甲保生廟
J200.臺南縣大內保安宮
J201. 臺南縣山上廣濟宮
J202.臺南新市保安宮
J203. 臺南縣新市新昌宮
J204.臺南縣新市真安宮
J205.臺南新市保濟殿
J206.臺南縣安定福安宮
J207.臺南縣安定保安宮
K208.高雄市苓雅鼓山亭
K209.高雄市鹽埕威靈宮
K210.高雄縣大社保元宮
K211. 高雄鼓山青雲宮
A080.台北樹林濟安宮
A081.台北祈福保生宮
E084. 台中市神岡區山皮寶山宮
A085.台北蘆洲真久宮
P086.宜蘭冬山建進宮
B087.桃園縣觀音溥濟宮
E088.臺中新社紫保宮
E089.台中沙鹿保生宮
E090.台中沙鹿保安宮
E091. 臺中梧棲順境宮
H092.雲林縣斗南保安宮
H093.雲林縣大埤三濟宮
H094.雲林縣大埤廣福宮
H095.雲林大埤鎮福宮
H096.雲林縣大埤保延宮
H097.雲林土庫天聖府
H098.雲林高林保安宮
H099.雲林古坑南昌宮
H100.雲林古坑保生宮
H101.雲林元長保安宮
H102.雲林元長保生大帝
H103.雲林元長朝奉宮
H104.雲林元長保勝宮
I105.嘉義縣梅山濟興宮
I106.嘉義縣民雄雙福保安宮
I107.嘉義縣水上保安宮
I108.嘉義縣水上文應宮
I109.嘉義縣鹿草新安宮
I110.嘉義縣太保保安宮
I111.嘉義舊埤里保安宮
I112.嘉義六腳下雙溪保安宮
I113.嘉義新港鄉大興宮
K212.高雄縣路竹保安宮
K213.高雄縣阿蓮保生宮
K214. 高雄梓官保生宮
K215. 高雄保安宮本宮
K216. 高雄三民保仁宮
K217. 高雄高南保安宮
K218. 高雄岡山保興宮
K219.高雄市小港真君宮
K220.高雄市左營青雲宮
K221.高雄縣梓官興濟堂
K222. 高雄湖內慈濟宮
K223.高雄縣湖內玉湖宮
K224.高雄縣湖內普濟宮
K225.高雄縣湖內長壽宮
K226.高雄縣鳳山保興宮
K227.高雄大寮興濟宮
K228.高雄縣大寮保福宮
K229.高雄縣大寮保安宮
K230.高雄縣大寮保聖宮
K231.高雄縣大寮保生宮
K232.高雄縣大寮保聖宮
K233.高雄縣林園興濟宮
K234.高雄縣林園保生宮
K235.高雄縣鳥松大安宮
K236.高雄縣大樹保能宮
K237.高雄縣大樹與雲寺
K238.高雄縣大樹保興宮
K239.高雄縣大樹佑聖宮
K240.高雄縣旗山保安宮
L241.屏東縣屏東覺世堂
L242.屏東縣屏東慈和宮
L243.屏東縣屏東龍虎宮
I114.嘉義新港鄉保安宮
I115.嘉義縣新港保壽宮
R116.金門金沙奎山宮
R117.金門金沙金山道殿
I118.嘉義民雄好嘉宮
I119.嘉義民雄大帝爺廟
R120.金門金沙棲堂廟
I121.嘉義大林鎮萬寧宮
I122.嘉義大林鎮保安宮
I123.嘉義溪口大帝宮
I124.嘉義縣新港鄉大興宮
I125.嘉義溪口保聖宮
I126.嘉義縣厝子保生宮
I127.嘉義溪口美安宮
I128. 嘉義市東區三性宮
I129. 嘉義市東區三賢宮
I130.嘉義市東區三臺宮
I131.嘉義市西區震安宮
I132.嘉義市西區慈靈宮
I133.嘉義市北社尾保安宮
I134.嘉義市西區鎮安宮
I135.嘉義市西區保德宮
J136.臺南中西區開山宮
J137.臺南市北區元和宮
J138.臺南市北區福隆宮
J139.臺南安平區廣濟宮
J140.臺南安平區妙壽宮
J141.臺南安南區保安宮
J142.臺南安南區保安宮
J143.臺南安南區保和宮
J144.臺南安南區興安宮
J145.臺南安南區朝皇宮
J146.臺南安南區保鎮宮
J147.臺南安南區宏濟宮
J148.臺南安南區慶和宮
J149.臺南安南區代天宮
J150.臺南安南區保安堂
J151.臺南安南區和濟宮
J152.臺南安南區興護宮
J153.臺南安南區大慈宮
J154.臺南安南區新安宮
J155.臺南永康保生宮
J156.臺南永康保寧宮
J157.臺南新化大帝廟
J158.臺南左鎮保中宮
J159.臺南左鎮保中宮
J160.臺南玉井興濟宮
J161.臺南仁德仁義宮
J162.臺南仁德澤清宮
J163.臺南仁德明直宮
J164.臺南仁德忠義宮
J165.臺南仁德保生宮
J166. 臺南仁德慈濟宮
J167.臺南仁德保安宮
J168.臺南仁德鄉保生宮
J169.臺南仁德保華宮
J170.臺南仁德民安宮
J171.臺南縣麻豆良皇宮
J172.臺南縣麻豆保玄宮
J173.臺南縣麻豆保濟宮
J174.臺南麻豆保聖宮
J175.臺南縣佳里應元宮
J176.臺南佳里保興宮
J177.臺南佳里福安宮
J178.臺南佳里寶興宮
J179.臺南縣西港開仙宮
L244.屏東縣保生大帝宮
L245.屏東縣萬丹保安宮
L246.屏東縣天眼龍井堂
L247.屏東水底寮保安宮
L248.屏東縣車城保安宮
Q249.澎湖縣白沙威靈宮
Q250.澎湖縣白沙保安宮
Q251.澎湖縣湖西保寧宮
Q252.澎湖縣湖西保安宮
Q253.澎湖縣湖西真靈殿
N254.花蓮縣新城福安宮
N255.花蓮縣新城慈能宮
N256.花蓮縣豐濱娘娘廟
M257.臺東台東市慈保宮
M258.臺東台東市南清宮
R259.金門縣金沙保安殿
R260.金門縣金沙靖海堂
R261.金門縣金沙拱峰宮
R262.金門縣金湖保護廟
R263.金門縣金寧保安殿
R264.金門縣金寧保靈殿
R265.金門縣金寧寶靈殿
R266.金門縣金寧保安殿
R267.金門縣金城大道宮
E268.台中大甲澤安宮
H269.雲林麥寮聚寶宮
A270.臺北市保霞宮
B271.桃園市慈濟宮
E272.臺中市大里祥賢宮
I273 .嘉義縣溪口慈濟宮
I274.嘉義民雄福權保安宮
I275.嘉義縣竹崎慈保宮
I276.嘉義縣朴子德安宮
 
806.高雄前鎮區廣濟宮
高雄市前鎮區廣濟宮

董事長:吳銘賜
宮 址:高雄市前鎮區中山二路217號
電 話:(07)333-5063
主祀神:保生大帝

 
 供奉【保生大帝】、【中壇元帥】及【池府千歲】三尊並位的廣濟宮,啟源於清朝遷徙來台,隨身恭奉【保生大帝】的董氏家族。由於當時高雄屬蠻荒之地,逢【保生大帝】顯神通派藥救世,拯救百姓遠離漳疾之苦,此後董家祖先又獻地,以茅竹搭建,並取廣庇萬民之義,始名為「廣濟宮」。
  
◎ 戲獅甲(廣濟宮沿革史)

  戲獅甲廣濟宮【保生大帝】啟源於清乾隆六年時﹝西元一七四一年﹞本庄董家祖先於遷居渡台時,為求水陸平安而隨身恭奉,來台定居本庄後為董家專奉朝拜。此時【保生大帝】為軟身金身,由於高雄地區當時未開發,仍屬蠻荒漁港之地,其漳毒百害危及百姓苦不堪言,醫藥落後缺乏,百姓每遇病疾,苦無相應之策,莫不呼天求地。際逢董家【保生大帝】神威顯赫、藥方濟世,拯救萬民百姓遠離漳疾之苦,此後董家祖先為使神恩廣庇萬民,於清乾隆十一年﹝西元一七四六年﹞獻地五分餘,再由本庄弟子眾力以茅竹搭建,並取廣道濟世之意,始名為【廣濟宮】,而【保生大帝】金身亦改以木製雕刻形象供民參仰。

  清道光庚子年﹝西元一八四0年﹞眾信徒為感神恩庇祐,再次眾力改建為磚造廟宇,並於光緒已丑年﹝西元一八八九年﹞重修,此時本庄董、張、周、陳等族所奉祀之【中壇元帥】、【池府千歲】一併列入。

  【廣濟宮】奉祀,爾後三尊並位,各顯神通,神威顯赫,造惠萬民,故本宮廟柱亦有一聯記述【當年赴駕凌波上渡中洲指點無根草】;相傳當時為採藥濟世,本宮【中壇元帥】陽乩部下將﹝乩童﹞採水面過中洲 ﹝現旗津地區﹞取無根草,其神蹟令人稱奇,一時之間信徒激增,香火鼎盛,整個大高雄地區無人不知、無人不曉,亦開啟【戲獅甲廣濟宮】近代之鼎盛時期。

  台灣光復後政府遷台大舉建設,本宮為配合都市計畫,於民國五十七年時因位適處於中山路開挖之樞,迫使本宮拆除重建為現今二樓規模之宮殿式廟宇,並配合政令,將【戲獅甲廣濟宮】正名為【財團法人高雄市廣濟宮】,民國八十四年本宮董、監事遵照神祇站筊指示,配合地方H仰A於本宮二樓增設【凌霄寶殿】恭奉【玉皇大帝】、【三官大帝】、【南、北斗星君】,並於左右側增設【慈航殿】、【太歲殿】、等,至民國八十八年至此大成,而於此時本宮受到地方建設抽取地下水,導致地層下陷,造成嚴重龜裂傾斜,而大舉重修並重建金爐,迄今【戲獅甲廣濟宮】兩百五十餘年歷史傳承乃延續神通變化,行醫濟世,神威扶社稷、妙術拯黎民之初衷精神,為信眾服務自使爾後,永無停歇。

◎ 戲獅甲等

  【戲獅甲】地名的由來,起源於''鄭成功''首遷來台,當時自大陸沿海舉家遷居來台的子民如雨後春筍般蜂擁而至,為求新生活的平順安定及祈求神祇庇祐各庄頭聚落紛紛規模興建廟宇,而傳統廟會慶典中的民俗陣頭如宋江陣、弄獅陣、車鼓陣等,就在農餘閒暇時成為各庄頭的交流。

  清乾隆十一年(西元一七四六年)【廣濟宮】為本庄信仰中心,本庄大林尾、頂堡、下堡(下頭仔)之庄民為配合廟會慶典,先後組成''宋江陣'',而''宋江陣''之陣前必有一獅,本庄之宋江獅為青獅亦稱''青頭獅'',為提高宋江陣士氣,出陣前必先舞獅,每逢廟會慶典遶境南打狗之苓雅寮(頂寮、下寮)、過田仔、林德官、五塊厝、籬仔內、崗山仔、前鎮、草衙、沙仔地(佛公)等十三個庄頭,宋江出陣、青獅在前,青獅舞起、怒目張口,仰觀天地、氣勢如虹,宋江在後個個士氣有排山倒海之勢,其舞獅技藝及宋江氣勢皆甲於他庄無人可及,長久以來更是如此,因而奪得【戲獅甲等】之美譽被民間廣為流傳。

  於民國十三年時(西元一九二四年)十二月二十五日;台灣總督府頒發第九十號令-廢止高雄郡,將高雄街提升為高雄市,而原大林尾、頂堡、下堡等部落則為民國二十四年(西元一九三五年)合併設置為鳳山廳大竹里戲獅甲庄,迄此【戲獅甲】地名正式列入歷史名號而【戲獅甲廣濟宮】自此亦開啟其鼎盛時期。
 
 
生命輪祀 文化新獻
地址:台灣台北淡水三芝
電話:facebook.com/918org/?tn-str=k*F 傳真:02-26299829 E-Mail:a0919083124@yahoo.com.tw
八庄大道公文史工作會製作 
歡迎各界大德蒞臨淡水三芝九庄輪祀保生大帝 
網頁設計|網路開店|